Laos Cast Net Traditional Fishing in Mekong river

Laos Cast Net Traditional Fishing in Mekong river , Laos Video fishing trip 2017